• Algemene regels

  In het kader van onze "Normen en waarden" en tevens om iedereen een nette, en schone accommodatie aan te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat eenieder zich conformeert aan onderstaande 13 clubregels en bepalingen. 

  1. Tijdens trainingen zijn trainers verantwoordelijk voor het correct gebruik van kleedlokalen, en de accommodatie. Tijdens wedstrijden ligt deze verantwoording bij de leiders. Hier dient strikt op toegezien te worden, misbruik of vernieling ed, dient direct gemeld te worden bij de betreffende technisch (jeugd)coördinator, en bij het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie.
  2. Alle trainingen worden verzorgd op de aangegeven trainingslocatie, zoals bepaald is in het trainingsschema, enkel in overleg met het verantwoordelijke bestuurslid accommodatie mag hiervan worden afgeweken.
  3. Trainers zien toe op juist gebruik van spelmateriaal, ballen, pionnen, hesjes, etc, en zorgen ervoor dat deze materialen weer op de juiste plaatsen in het materialenhok opgeborgen worden.
  4. Voetbalschoenen schoonmaken en uitkloppen bij de speciaal daarvoor geplaatste borstels, en beslist niet in de kleedkamers of tegen de muren van het gebouw aan.
  5. Tijdens wedstrijden dienen alle spelers het hoofdveld te betreden en weer te verlaten via de ingang op de hoek van het veld, en niet via het pad naar de kantine-entree.
  6. Leiders en trainers zien erop toe, dat spelers die op het 2e veld moeten spelen of trainen, via het daarvoor aangelegde (veilige) pad lopen, en steken de straat over via de oversteekplaats.
  7. Kleine (pupillen) goals dienen altijd verankerd te worden, en na gebruik weer op daarvoor ingerichte stallingplaatsen opgeruimd, en aan de ketting gelegd te worden.
  8. De kantine of bestuurskamer/commissiekamer  mag niet met voetbalschoenen betreden worden.
  9. Roken in de kleedkamers is niet toegestaan.
  10. Alcoholhoudende dranken in de dug-outs is niet toegestaan.
  11. Begeleiding is verantwoordelijk voor het correct dragen van clubkleding tijdens wedstrijden, en het compleet houden en beheren van door de vereniging versterkte clubkleding. 
  12. Misdragingen van spelers t.o.v scheidsrechters, tegenstanders, etc dienen door de verantwoordelijke leiders, en/of trainers gemeld te worden bij de dienstdoende coördinator.
  13. Boetes voortvloeiende uit gele of rode kaarten, of andere overtredingen, worden conform bestuursbesluit 02-2003 door speler(s) zelf betaald.

   Als iedereen bovenstaande 13 clubregels respecteert, naleeft en ten uitvoer brengt, kunnen wij die waarde(n) volle club zijn, die we graag met z'n allen nastreven. "Met gebruik van goede waarden en normen zullen wij een echte eenheid vormen."

 • Boetebeleid

  Met de intrede van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) waarop de scheidsrechter naast de uitslag ook mogelijke overtredingen vermeldt (gele of rode kaarten) is een nieuwe situatie ontstaan wat betreft de boetes. Het aantal strafcodes is teruggebracht van meer dan 20 tot 8 codes met omschrijvingen. 

  Onze vereniging heeft als beleidstuk in het verleden de codes hiervan gehanteerd bij de beoordeling of de boete behorende bij de ontvangen kaart de goede naam van de vereniging wel of niet ernstig in gevaar brengt.  Het lopende seizoen gebruiken we als overgangsseizoen naar een nieuwe verdeling.

  M.i.v. het seizoen 2019-2020 is het beleid als volgt vastgesteld door het bestuur:

  - de boetes behorende bij strafcodes 1 t/m 4 komen voor rekening van de club
  - de boetes behorende bij de codes 5 t/m 8 komen voor rekening van de betreffende speler, die de boete aan de vereniging betaalt.

  Alle boetes worden door de KNVB via automatische incasso bij de vereniging geïnd. De strafcodes zijn als volgt omschreven:
  1. Gele kaart
  2. Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
  3. Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
  4. Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
  5. Beledigen
  6. Bedreigen
  7. Spuwen
  8. Overige overtredingen begaan door teamofficials

  In aanvulling op de 8 codes zijn er op het ditaal wedstrijdformulier (DWF) gesloten vragenlijsten die eenvoudig in te vullen zijn en waarna er doorgaans een voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd. 

  De hoogte van de boetes wordt jaarlijks door de KNVB aangepast. Voor het seizoen 2023-2024 bedragen de boetes:

  Senioren
  € 14,50 voor de eerste registratie evenals de de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie
  € 22,90 per registratie vanaf de vierde registratie
  € 22,90 bij strafoplegging bij directe straffen, evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd

  Junioren en pupillen
  € 6,60 voor de eerste registratie evenals de de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie
  € 13,00 per registratie vanaf de vierde registratie
  € 13,00 bij strafoplegging bij directe straffen, evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd

 • Reglement Cameratoezicht

  Op terreinen en in gebouwen van V.V. Jan van Arckel (hierna JVA) wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens.

  De wettelijke grondslag die JVA hanteert voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van JVA. Het inzetten van cameratoezicht is voor JVA een noodzakelijke maatregel om:
  - de veiligheid en gezondheid van haar vrijwilligers en bezoekers op de terreinen en gebouwen te beschermen;
  - terreinen en gebouwen te beveiligen;
  - de zaken die zich op haar terreinen of in haar gebouwen bevinden te bewaken;
  - incidenten vast te leggen.

  Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van vrijwilligers en bezoekers. JVA maakt daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn. Dit wordt per locatie beoordeeld en vervolgens periodiek geëvalueerd.

  Het doel van dit reglement is bevorderen en waarborgen dat:
  - JVA de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens naleeft;
  - cameratoezicht integer wordt ingezet;
  - vrijwilligers en bezoekers voldoende zijn geïnformeerd over de wijze waarop JVA omgaat met cameratoezicht.

  Het Reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures binnen JVA en omschrijft op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

  Het reglement is hier te downloaden.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide